Pieszo po wiedzę - nowe ścieżki edukacyjne Drukuj

SZLAK SALAMANDRY

SZLAK SALAMANDRY POWSTAŁ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „PIESZO PO WIEDZĘ” W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 2014-2020, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA. / MLOČÍ STEZKA BYŁA REALIZOVÁNA BĚHEM PROJEKTU PĚŠKY ZA POZNÁNÍM V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020, SPOLUFINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU NISA.

Projekt „Pieszo po wiedzę” rozwija potencjał przyrodniczy w gminie Paszowice, poprzez stworzenie: / Projekt „Pěšky za poznam”rozvíjí přírodní potenciál v obci Paszowice a tvořením:

● pieszego szlaku turystycznego pn. „Szlak Salamandry”, biegnącego przez miejscowości Jakuszowa i Myślibórz oraz wzgórze Rataj / pěší Mločí turistické stezky vedoucí přes vesnice Jakuszowa, Myślibórz a vrch Rataj

Szlak Salamandry” znajduje się na terenie Pogórza Kaczawskiego - północnej granicy zasięgu występowania salamandry w Polsce. Jest tu stanowisko występowania wielu gatunków roślin oraz zwierząt, od tych malutkich do znacznie większych. / Mločí stezka se nachází na trávníku Kaczawské hornatině - severní hranici oblasti výskytu mloka v Polsku. V okolních listnatých lesech rostoucích na svazích, někdy skalních, žije mnoho druhů rostlin a zvířat, od menších po podstatně větší.

„Szlak Salamandry” przebiega przez wzgórze Rataj. /Mločí stezka přichází s Vrch Rataj.

Wyposażenie pieszego szlaku turystycznego pn.”Szlak Salamandry” (trasa przez miejscowość Jakuszowa, Myślibórz, wzgórze Rataj) / Vybavení pěší turistické Mločí stezky (trasa přes vesnice Jakuszowa, Myślibórz, vrch Rataj):

- tablice dydaktyczne (11 szt.): 2 tablice informacyjne/startowe przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej i przy ośrodkiu ‘Salamandra’; ‘salamandra i jej życie’ przy punkcie obserwacyjnym salamandry; ‘panorama na wzgórza’ przy punkcie widokowym obok świetlicy w Jakuszowej’; ‘środowisko wodne’ przy małym stawie; ‘zwierzęta hodowlane’ przy wiejskiej zagrodzie ze zwierzętami; ‘świat zwierząt, płazów, gadów’; ‘bogactwo przyrodnicze wzgórza Rataj’ przy wejściu na wzgórze; ‘wieże widokowe, ścieżki piesze i rowerowe’ przy punkcie odpoczynku; ‘panorama miast i gmin’ przy wzgórzu Rataj; tablica informacyjna o labiryncie wraz z regulaminem / naučné tabule s (11 ks): dvě informační/úvodní tabule u místního společenského sálu ve vesnici Jakuszowa a u střediska Salamandra; ‘mlok a jeho život’ u observačního místa mloků; ‘panoráma na vrchy’ umístěná u vyhlídkového místa ve vesnici Jakuszowa; ‘vodní prostředí’ u malého rybníka, ‘chovná zvířata’ u venkovní ohrady se zvířaty; ‘svět zvířat,obojživelníků,plazů’ na trase stezky,’přírodní bohatství vrchu Rataj’ u výstupu na vrch, ‘výhledny, pěší a cyklistické stezky’ u odpočívadla, ‘panoráma měst a obcí’ u vrchu Rataj; informační tabule o bludišti spolu s pravidly,

- pomost/kładka wzdłuż linii brzegu stawu / molo/lávka podél rybníka

- pomost/kładka nad podmokłym terenem lasu, jako punkt obserwacyjnym salamandry / molo/lávka se nad lesními mokřadly jako observační místo mloků

- zestaw drewnianych ławek w kształcie zygzaka przy punkcie odpoczynku / komplet klikatých dřevěných lavic u odpočívadla na trase

- ‘Labirynt salamandry’, przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowe z żywopłotu / Mločí bludiště u společenského sálu ve vesnici Jakuszowa, živý plot

- drewniana wiata z ławo-stołami obok świetlicy w Jakuszowej / dřevěné odpočívadlo s lavicemi a stoly u bludiště vedle společenského sálu ve vesnici Jakuszowa

- drogowskazy / ukazatele

PTASI TRAKT

PIESZA EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PN. „PTASI TRAKT” W POGWIZDOWIE POWSTAŁA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „PIESZO PO WIEDZĘ” W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 2014-2020, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA. / PĚŠÍ NAUČNÁ PTAČÍ STEZKA V POGWIZDOWIE REALIZOVÁNA BĚHEM PROJEKTU PĚŠKY ZA POZNÁNÍM V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020, SPOLUFINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU NISA.

Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Ptasi trakt”, biegnącej naokoło stawu w Pogwizdowie / Ptačí naučná stezka dokola rybníka v Pogwizdowě, vybavení stezky:

-brama – witacz / uvítací brána

- stojak rowerowy / stojan na kola

- ławki z oparciem -5 sztuk / lavice s opěradlem -5 ks

- tablica dydaktyczna ‘gatunki ptaków’ / informační tabule ‘ptačí druhy’

- tablica dydaktyczna ‘budki lęgowe’ / informační tabule ‘ptačí budky’

- tablica dydaktyczna ‘lekcja dendrologii’ / informační tabule ‘informace o dentrologii’

- 10 drewnianych karmników dla ptaków, jako wyposażenie ‘Ptasiej stołówki’ / 10 dřevěných ptačích krmítek jako vybavení ‘Ptačí jídelny’

- platforma z figurami ptaków / platforma s připěvněnými ptáky

- okrągły ławo-stół / kulatý stůl s lavicí

- drewniana wiata / dřevěné odpočívadlo

- balustrady zabezpieczające ścieżkę od stawu / zábradlí zabezpečující stezku od rybníka

- kładka/pomost z dwiema poręczami wzdłuż linii brzegu stawu / lávka/molo se zábradlím ze dvou stran podél břehu rybníka

- 6 koszy na śmieci przy każdej ławce i przy wyjściu / 6 odpadkových košů u každé lavičky a u vchodu

 

Projekt „PIESZO PO WIEDZĘ”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

 

Nowe ścieżki edukacyjne

wtorek, 17 października 2017, 12:20

„Ptasi trakt” w Pogwizdowie oraz „Szlak salamandry” biegnący między Jakuszową a Myśliborzem, to nowe atrakcje gminy Paszowice, nad którymi prace trwały od kilku miesięcy. Oficjalne otwarcie szlaku, którego znakiem charakterystycznym jest salamandra plamista, miało miejsce 13 października przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej. Z tej okazji odbył się również Rajd Salamandry, w którym udział wzięło blisko 90 uczestników.

Oficjalnego otwarcia nowo powstałej ścieżki turystycznej dokonał wójt gminy Paszowice Sebastian Oszczęda. W uroczystości udział wzięli: senator Krzysztof Mróz, wicestarosta jaworski Arkadiusz Baranowski, prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego Ewelina Rozpędowska, komendant Hufca Jawor ZHP Michał Czarnecki, sołtys Jakuszowej Marian Harpula, sołtys Myśliborza Tadeusz Chałupka, dyrektor GOK w Paszowicach Małgorzata Świderska, przedstawiciel Euroregionu Nysa Anatol Brudnowski, ponad 30 uczniów wraz z opiekunami i dyrektorami szkół z gminy Paszowice, blisko 30 uczniów szkoły podstawowej z czeskiej partnerskiej gminy Rapotin wraz z opiekunami. Większość uczestników przeszła też całą trasę o długości ok. 5,5 km, startując w Rajdzie Salamandra, który został podsumowany pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Na trasie, oznaczonej charakterystycznym znakiem z czarną salamandrą, stoją drogowskazy i kierunkowskazy, 11 tablic edukacyjno-informacyjnych m.in. o salamandrze, bogactwie przyrodniczym i atrakcjach turystycznych regionu, pomost przy stawie oraz zestaw ław przy drodze rolnej. W lesie znajduje się punkt obserwacyjny salamandry i punkt widokowy na sąsiadujące powiaty i gminy, a przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej stoi duża wiata z ławostołami oraz labirynt z żywopłotu.

Wszystkie elementy infrastruktury turystycznej, wyposażającej szlak, zostały zakupione ze środów unijnych za pośrednictwem stowarzyszenia Euroregionu Nysa, podczas realizacji projektu „Pieszo po wiedzę” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Drugim elementem projektu, realizowanego przez gminę Paszowice, którego wartość to blisko 125 tys. zł., jest również nowo powstały „Ptasi Trakt”, prowadzący naokoło stawu w Pogwizdowie. Tam stoją 3 nowe tablice z treściami edukacyjnymi na temat ptactwa i drzew, nowe ławki z koszami na odpady, stojak na rowery, nowa wiata, ławostół w kształcie ptasiego gniazda, balustrady i kładka przy brzegu stawu oraz platforma na tafli wody z figurami ptaków.

Obie ścieżki pełnią funkcję informacyjno-edukacyjną, ale przede wszystkim turystyczno-promocyjną, co dla gminy Paszowice jest szczególnie istotne. W ramach projektu, do końca listopada powstanie też folder promujący nowe atrakcje turystyczne w polsko-czeskiej wersji językowej.

Projekt „PIESZO PO WIEDZĘ”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa