PDF Drukuj Email
REGULAMIN BIBLIOTEKI
Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach

Na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 27.06.1997 r. O bibliotekach (Dz.U.Nr 85/97 poz. 539)
wprowadza się regulamin o następującej treści:
 
§ 1. Prawo Korzystania
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają wszyscy obywatele z wyjątkiem pkt. 11
 2. Obywatel przy zapisie powinien:
  1. okazać dowód osobisty swój lub rodziców (w przypadku niepełnoletności) oraz legitymację szkolną stwierdzającą tożsamość, miejsce zamieszkania, pracy, względnie adres szkoły
  2. złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować pracowników biblioteki o zmianie miejsca zamieszkaniai miejsca pracy.
 5. Czytelnik udziela bibliotece zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Na prośbę bibliotekarza czytelnik ma obowiązek okazywać dowód tożsamości.
 7. Korzystanie ze zbiorów książkowych czasopism i materiałów audiowizualnych jest bezpłatne.
 8. Opłaty są pobierane (ustawa i bibliotekach art. 14, ust. 2):
  1. w formie kaucji za wypożyczone materiały audiowizualne jednorazowo,
  2. za nie zwrócone w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i audiowizualnych oraz za ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie,
  3. za usługi kserograficzne.
 9. Wszystkie opłaty pobierane są za pokwitowaniem.
 10. Czytelnik może odkupić inne w zamian za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne i audiowizualne o tym samym tytule.
 11. Czytelnik, u którego w domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać ze zbiorów biblioteki.
§ 2. Obsługa sprzętu audiowizualnego i urządzeń biurowych
 1. Sprzęt audiowizualny i urządzenia biurowe obsługuje wyłącznie bibliotekarz.
 2. Czytelnikowi nie wolno samodzielnie obsługiwać sprzętu.
 3. Szkody wynikłe z samodzielnego obsługiwania sprzętu będą pokrywane przez czytelnika.

§ 3. Wypożyczenia
 1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje oraz wskazówki dotyczące zbiorów i ich doboru na interesujący go temat.
 2. Wypożyczać można jednorazowo 4 woluminy.
 3. Książki beletrystyczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni, a książki niebeletrystyczne nie dłużej niż na jeden miesiąc.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

§ 4. Przetrzymywanie książek
 1. Za przetrzymywanie książek (poza wyjątkowymi, należycie uzasadnionymi przypadkami) pobiera się opłaty za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty ustala zarządzenie dyrektora GOK.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekarza odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek i materiałów audiowizualnych.

§ 5. Poszanowanie, zagubienie, zniszczenie
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych i audiowizualnych będących własnością społeczną.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia bądź zniszczenia odpowiada czytelnik.
Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości zbiorów.

§ 6. Regulamin wypożyczeń materiałów audiowizualnych
 1. Biblioteka wypożycza na zewnątrz:
  1. Płyty CD/DVD
  2. Kasety magnetofonowe do nauki języków obcych,
  3. Kasety video
 2. Warunkiem wypożyczenia jest:
  1. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu
  2. Okazanie dowodu tożsamości, poświadczenie własnoręcznym podpisem zarejestrowanego w „karcie czytelnika” wypożyczenia danej jednostki,
  3. Uiszczenia kaucji za wypożyczenie.
 3. Wysokość kaucji ustala zarządzeniem Dyrektor GOK
 4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 płyty CD i/lub komplet kaset do nauki jeżyków obcych. Kaucja pobierana jest jednorazowo
 5. Czas wypożyczenia płyt CD i kaset video wynosi dwie doby, zaś wypożyczenia zestawu do nauki j. obcych jeden miesiąc.
 6. Za przekroczenie terminu wypożyczający płaci za każdy dzień zwłoki karę w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora GOK.
 7. Wypożyczający ma obowiązek sprawdzenie stanu technicznego płyt CD/DVD//kasety video przed wypożyczeniem.
 8. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji za wady techniczne po wypożyczeniu płyty CD/DVD/kasety video.
 9. Przy zwrocie płyt CD/DVD/kasety video pracownik biblioteki sprawdza jej stan techniczny.
 10. Za zniszczenia lub zagubienie płyty CD/DVD/kasety video czytelnik traci prawo zwrotu kaucji. Czytelnik może dostarczyć(odkupić) w zamian za zagubione lub zniszczone płyty, kasety o tym samym tytule. W przypadku kaset magnetofonowych do nauki języków obcych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia kompletu lub wpłaty kwoty równoważnej rynkowej cenie innego zestawu.
 11. Za zniszczenie etui płyt CD/DVD/kaset video czytelnik płaci karę według aktualnych cen rynkowych lub odkupuje w zamian nowe.
 12. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczeń, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody GOK – u.

§ 7. Życzenia i zażalenia
 1. Życzenia i zażalenia czytelnicy mogą składać ustnie i pisemnie Dyrektorowi GOK w Paszowicach.

§ 8. Przepisy końcowe
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach.

Paszowice, 3 stycznia 2005 r.